Zasady i Warunki

Ten dokument opisuje Warunki, na których można korzystać i uzyskiwać dostęp do witryny www.studio-alliance.com. W tym dokumencie „my”, „nasz” lub „nas” odnosi się do Studio Alliance Ltd.

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością; nasz numer rejestracyjny w Irlandii to 673087.

Nasza siedziba znajduje się pod adresem Unit 291, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 F896 Ireland.

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy uważnie przeczytać niniejsze warunki użytkowania. Korzystając z Witryny, oświadczasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie korzystaj z Witryny.

Dostęp do witryny

Możesz uzyskać dostęp do Witryny, ale zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług, które świadczymy w Witrynie bez powiadomienia. Możemy również zawiesić dostęp do Witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony w dowolnym momencie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Witryna będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Możemy ograniczyć dostęp do Witryny lub niektórych jej części do użytkowników, którzy się u nas zarejestrowali. Jeśli w dowolnym momencie udostępnimy Ci hasło lub inny kod identyfikacyjny użytkownika, musisz traktować je jako poufne i nie wolno ich nikomu ujawniać. Z Witryny można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Jeśli zamieścisz jakiekolwiek posty na Stronie, które uważamy za nieodpowiednie, naruszające, nieprzyzwoite, nieodpowiednie lub w inny sposób niedopuszczalne, zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia bez powiadomienia.

Korzystanie z tej witryny w celu przeglądania jest dozwolone. Możesz pobrać i tymczasowo przechowywać jedną lub więcej stron tej witryny w celu ich przeglądania. Możesz także drukować strony z tej witryny, pod warunkiem, że są one przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie treści i oprogramowania na tej stronie, w tym powielanie, modyfikacja, dystrybucja, transmisja, ponowna publikacja lub wyświetlanie treści na tej stronie jest surowo zabronione.

Nie wolno nadużywać naszej witryny poprzez świadome lub lekkomyślne wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym jest przechowywana nasza witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do Witryny oraz do publikowanych na niej materiałów. Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części materiałów w Witrynie do celów komercyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody naszych licencjodawców. Jeśli publikujesz materiały w Witrynie, udzielasz nam licencji na wykorzystanie tych materiałów w naszej witrynie oraz na ich poprawianie, dostosowywanie lub usuwanie według naszego uznania i bez powiadomienia.

prawo autorskie

Cała zawartość tej witryny, taka jak tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy audio lub wideo oraz oprogramowanie, jest własnością Studio Alliance lub jego dostawców treści. I jest chroniony obowiązującymi prawami autorskimi i / lub innymi prawami własności intelektualnej.

Kompilacja (czyli zbiór, aranżacja i montaż) całej zawartości tej witryny jest wyłączną własnością Studio Alliance i jest chroniona przez obowiązujące prawa autorskie i / lub inne prawa dotyczące własności intelektualnej.

Całe oprogramowanie używane w tej witrynie jest własnością Studio Alliance lub jego dostawców oprogramowania i jest chronione stosownymi prawami autorskimi i / lub innymi prawami własności intelektualnej.

Poleganie na publikowanych informacjach

Komentarze i inne materiały zamieszczone w Witrynie nie mają stanowić porady, na której należy polegać. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez dowolnego użytkownika Witryny lub kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek jej treści. Materiały wyświetlane w Witrynie są dostarczane bez żadnych gwarancji, warunków ani zapewnień co do ich dokładności, a wszelkie materiały w Witrynie mogą być nieaktualne w dowolnym momencie. Nie mamy obowiązku aktualizowania Witryny ani jej zawartości w dowolnym momencie. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie ma na celu umniejszenia Twoich praw (jeśli istnieją) jako konsumenta.

Nasza odpowiedzialność

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, przewidywane oszczędności, możliwości biznesowe, wartość firmy lub utratę lub uszkodzenie (w tym korupcję) danych (bezpośrednich lub pośrednich) lub jakiekolwiek inne pośrednie lub wtórne straty wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób poniesione przez któregokolwiek użytkownika w związku z Witryną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub skutkami korzystania z Witryny, jakichkolwiek witryn, do których jest ona podłączona, oraz wszelkich zamieszczonych w niej materiałów. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały z powodu korzystania z Witryny lub do pobierania przez Ciebie wszelkich materiałów zamieszczonych na nim lub w dowolnej witrynie, do której są one z nim połączone. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem, oszustwem lub oszukańczym wprowadzeniem w błąd ani za jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można właściwie wykluczyć zgodnie z prawem irlandzkim i europejskim.

Informacje o Tobie i Twoich wizytach w Witrynie

Przetwarzamy informacje o Tobie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne. Zabrania się umieszczania linków do Witryny w sposób, który sugerowałby jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takie nie istnieją. Nie możesz tworzyć linków z żadnej strony internetowej, która nie jest Twoją własnością. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na umieszczanie linków bez powiadomienia.

Linki z Witryny

Jeśli Witryna zawiera łącza do witryn internetowych i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, łącza te służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie kwestie związane z tą witryną podlegają prawu irlandzkiemu i UE

Zmiana warunków korzystania

Możemy zmienić te warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę ​​stronę. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zauważyć wszelkie wprowadzone przez nas zmiany, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na Stronie.

Twoje obawy

W przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących jakichkolwiek materiałów pojawiających się w Witrynie, prosimy o kontakt dane@studio-alliance.com